Instruire SSM si PSI

OFERTĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PRIVIND S.S.M. si S.U

OFERTĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PRIVIND S.S.M. si S.U

On November 23, 2015, Posted by , In Oferta, By ,,, , With Comments Off on OFERTĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PRIVIND S.S.M. si S.U

Sănătatea şi securitatea în muncă

 1. actualizarea evaluarii riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
 2. actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 4. propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului;
 6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din HG 1425/2006;
 11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
 12. evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 15. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 16. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;
 17. evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
 18. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
 19. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 20. întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din HG 1425/2006;
 21. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 22. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 23. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
 24. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
 25. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori;
 26. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
 27. participarea conducatorului serviciului extern de prevenire si protectie la sedintele privind auditul pentru OHSAS 18001(acesta fiind si auditor) – daca este cazul;
 28. reprezentarea unităţii în relaţia cu ITM Bucuresti. 

Situaţii de urgenţă

 1. instructiuni specifice privind SU pentru fiecare loc de munca;
 2. întocmirea planurilor de evacuare;
 3. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;
 4. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SU;
 5. organizarea exercitiilor de evacuare atat pentru prevenirea si stingerea incendiilor cat si pentru protectie civila;
 6. reprezentarea unităţii în relaţia cu Brigada de pompieri Bucuresti.

Conducator serviciu extern de SSM

Ing. Carmen Alexe

 

Contact Rapid

S.C. ALCONST SERV S.R.L.
Tel/Fax: 021/66.71.888
Mobil: 07.22.77.94.63; 07.30.58.04.25
e-mail:alexe_carmen2005@yahoo.com